Lav tillit til mellomstatlig bistand

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 11-07-2012
artikkelbilde
Bistand fra statskasse til statskasse har nordmenn lav tillit til. Her venter interne flyktninger i Kongo på matforsyninger. Foto: IRINNews.

Tilliten til mellomstatlig bistand er på et lavmål. Størst tillit har nordmenn til frivillige organisasjoner.  Små, frivillige organisasjoner har faktisk fire ganger høyere tillit i befolkningen enn bistand direkte fra statskassa.

Tallene fremkommer av en landsdekkende undersøkelse utført av InFact News, på vegne av bistandsorganisasjonen Bistand for Barn (en egen avdeling av adopsjonsforeningen Adopsjonsforum). Bakgrunnen for undersøkelsen var å kartlegge nordmenns tillit til ulike bistandsformer.

Nordmenn er meget bevisst på hvilke bistandsorganisasjoner de har tillit til og ikke. Med den høyeste andelen på 31,1 prosent er det kjente interstatlige organisasjoner som FN som nyter størst tillit. Direkte bistand mellom stater har imidlertid minst tillit i den norske befolkningen med en beskjeden andel på 4,8 prosent. 21 prosent oppgir at de har mest tillit til store frivillige organisasjoner som Redd Barna og Kirkens Nødhjelp, mens 12,7 prosent har mest tillit til små frivillige organisasjoner.

Betydelige beløp direkte til stater

– Årlig ytes det betydelige summer i bistand fra den norske statskassa, direkte til andre lands myndigheter. Da er det noe overraskende at tilliten til denne type bistand er så lav. Responsen i undersøkelsen er entydig: Nordmenn mener at bistand bør kanaliseres gjennom bistandsorganisasjonene, fremfor at staten tar hånd om dette, sier Terje Abusdal, bistandskoordinator i Bistand for Barn, Adopsjonsforums bistandsavdeling.

Selv representerer Bistand for Barn gruppen av små, frivillige organisasjoner, en gruppe som har en andel på ca. 13 prosent på «tillitsbarometeret». Abusdal synes det er logisk at flere personer har tillit til store kjente organisasjoner, enn til mindre bistandsorganisasjoner som mange ikke kjenner. Han er likevel fornøyd med at små, frivillige organisasjoner som Bistand for Barn oppnår relativ høy tillit i denne undersøkelsen.

– Vi må likevel presisere at mye av den direkte statlige bistanden skjer gjennom Norad, som gjør en meget god og profesjonell jobb. Hadde Norad vært trukket frem spesifikt som en aktør innenfor stat-til-stat bistanden, tror jeg tilliten til statlig bistand også hadde vært høyere, mener Abusdal.

Vil støtte skolegang

I undersøkelsen er det også kartlagt hvilke bistandsaktiviteter rettet mot barn som nordmenn helst vil støtte. Aller helst ønsker vi at bistandsmidlene går til skolegang og yrkesopplæring for barn. 38 prosent av de spurte oppga dette. Dernest vil vi at pengene går til å bygge helseklinikker for kvinner og barn (15 prosent), mens både skolegang og fritidsaktiviteter for handikappende barn, samt psykologhjelp for seksuelt misbrukte barn scorer 10 prosent.

Terje Abusdal er ikke overrasket over at skolegang kommer høyt opp.

– Det mest strategiske vi kan gjøre i all bistand er å bygge kunnskap i befolkningen, og da er det viktig å starte med barna. Men jeg er positivt overrasket over at psykologhjelp for seksuelt misbrukte barn kommer så høyt i nordmenns bevissthet. Vi er en av få bistandsorganisasjoner i Norge som satser tungt på dette feltet, og som i noen land er et større problem enn folk kanskje er klar over.

Blant annet anslår barnevernet i Colombia at rundt 200 000 barn utsettes for seksuelle overgrep årlig. Derfor bistår vi med psykologhjelp for traumatiserte barn som har blitt utsatt for slike overgrep. I fjor kunne vi hjelpe ca. 200 barn med slik oppfølging, sier Abusdal.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 21. desember 2011 og 1076 personer ble spurt over telefon.

Del med andre: