Mål, identitet og verdigrunnlag

Bistand for barn ønsker med sitt arbeid å bidra til økt velferd for vanskeligstilte barn, og fremme barns rettigheter i landene vi samarbeider med. I tillegg ønsker vi å fremme menneskelig kontakt og forståelse over landegrensene for å bidra til å skape global solidaritet.

Vårt arbeid bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter fra 1989 og menneskerettighetene. Alle barn har rett til liv og helse, skolegang og utvikling, deltakelse og innflytelse, samt omsorg og beskyttelse. Bistand for barn arbeider for at barnas behov og rettigheter skal være hovedfokus i alle våre prosjekter.

Bistand for barn støtter arbeid for å forbedre barns oppvekstsvilkår gjennom direkte eller indirekte støtte til barn i deres omgivelser – i institusjoner, i fattige familier eller lokalsamfunn. Støtten skal i hovedsak gå til "hjelp til selvhjelp", slik at barna kan stå godt rustet til å ta vare på seg selv og eventuelt sin familie i fremtiden.

Bistand for barn har følgende grunnleggende verdier:

Frivillighet
Arbeidet baseres i høy grad på frivillighet og Bistand for barn skal ikke ha økonomiske fordeler av arbeidet. Hvert prosjekt styres i hovedsak av frivillige prosjektledere. Inntektene kommer primært fra pengeinnsamlinger, bidrag fra givere og i noen tilfeller fra varesalg.

Solidaritet
Bistand for barn mener at alle barn skal ha de samme grunnleggende rettigheter uansett land og kultur. Vårt arbeid skal være et bidrag til å gjøre noe med den skjeve fordelingen av velferd i verden. Sammen med myndigheter, institusjoner og organisasjoner i våre samarbeidsland ønsker Bistand for barn å bedre oppvekstsvilkårene for kommende generasjoner. Arbeidet skal bidra til å bevisstgjøre Adopsjonsforums medlemmer, lokallag, landklubber og nettverk i Norge om solidaritetstankegangen.

Respekt
Bistand for barn ønsker å vise respekt for barn og deres opprinnelsesland, historie og kultur. Dette gjenspeiles i Bistand for barns retningslinjer for prosjektarbeid. Vi samarbeider tett med hvert prosjekt, og det er våre lokale partnere som selv identifiserer behovene.

Del med andre: