Organisering og retningslinjer

Bistand for barn er organisert som en egen enhet i Adopsjonsforums sekretariat. Arbeidet drives innenfor de budsjettrammer som vedtas av Adopsjonsforums landsstyre.

Bistandsarbeidet organiseres hovedsakelig som prosjekter i aktuelle samarbeidsland. Prosjektene utvikles gjennom samarbeid med myndigheter, institusjoner eller organisasjoner, og bygger på deres kjennskap til lokalsamfunn og behov. Prosjektene søker i alle ledd å styrke barns rettigheter og dekke deres grunnleggende behov. Bistand for barn samarbeider med myndigheter og lokale frivillige organisasjoner og institusjoner som arbeider for barnas beste.

Den norske delen av prosjektstyringen er i ofte delegert til frivillige prosjektledere, mens andre prosjekter ledes fra sekretariatet gjennom Bistand for barn. Prosjektlederne rapporterer årlig til Bistand for barn og leverer revidert regnskap. I tillegg sendes det ut nyhetsbrev til giverne.

Adopsjonsforums lokallag og uformelle landklubber deltar i informasjonsarbeid overfor medlemmene, sine nettverk og lokalsamfunn. De er også aktive i arbeidet med innsamling av midler.

Landsstyret i Adopsjonsforum er ansvarlig for organisasjonens samlede bistandsarbeid. Landsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å godkjenne prosjekter og fordele innsamlede midler, i tillegg til å foreslå overordnede føringer og retningslinjer overfor landsstyret.

Bistandskoordinator i Bistand for barn har det daglige ansvaret for bistandsarbeidet, herunder koordinering av prosjekter, finansiering, kvalitetssikring, informasjon og utvikling av nye prosjekter.

Retningslinjer for Bistand for barns prosjekter

 1. Landsstyret i Adopsjonsforum (LS) gir Bistand for barn og ledergruppen i sekretariatet fullmakt til å godkjenne lokale samarbeidspartnere og nye prosjekter/prosjektledere.
 2. Prosjekter er primært aktuelt i land Adopsjonsforum samarbeider med eller vil igangsette samarbeid med. Prosjektet må være geografisk plassert i et område Bistand for barn har mulighet til å reise.
 3. Bistandsprosjektene må opp til ny vurdering hvis adopsjonsformidling avsluttes i gjeldende land.
 4. Formålet må være bedring av barns livssituasjon, herunder helse, utdanning, sosiale forhold og fremtidig evne til å forsørge seg selv.
 5. Målgruppen må direkte eller indirekte være barn som lever under vanskelige livsvilkår. Prosjektene kan rettes direkte inn mot barna, overfor mødre, familier og/eller lokalsamfunn.
 6. Det forutsettes at prosjektene utvikles i samarbeid med lokale aktører, i samsvar med samarbeidspartners uttalte behov.
 7. Det forutsettes at det ikke er en direkte sammenheng mellom bistandsprosjekter og adopsjonsformidling av de enkelte barn.
 8. Før et prosjekt settes i gang, må prosjektet vurderes med tanke på eventuelle uheldige bivirkninger på samfunn og/eller miljø. 
 9. Igangsettelse forutsetter plan for finansiering.
 10. Dersom inntektene helt eller delvis skal baseres på fadderskap, skal fadderskapet være kollektivt.
 11. Varighet av prosjektet vurderes for hver sak. Prosjektet bør ha som mål at det skal overføres til lokal drift og egenfinansiering på sikt.
 12. Prosjektmidler garanteres for ett år av gangen, i henhold til samarbeidsavtale mellom prosjektpartner og prosjektleder. Prosjektet vurderes endret eller avviklet hvis samarbeidsavtalen brytes.
 13. Prosjektleder mottar rapport og regnskap minst én gang per år. Rapport og revidert regnskap sendes Bistand for barn hvert år.
 14. Bistand for barn besøker prosjekter ved behov. Rapport og vurdering av prosjektet skrives etter hvert besøk.
 15. Ved økonomisk mislighold kan prosjektet revurderes/avvikles.
 16. Bistand for barn vurderer avvikling av prosjekt der forutsetningene ikke oppfylles i henhold til retningslinjene.

Prosjektlederes ansvar og arbeidsoppgaver

 1. Bistand for barn delegerer prosjektstyringen til prosjektledere for det enkelte prosjekt. 
 2. Prosjektlederen må ha tilknytning til Adopsjonsforum.
 3. Prosjektlederen rapporterer til Bistand for barn
 4. Prosjektlederen har ansvar for at prosjektet blir administrert på en tilfredsstillende måte i henhold til retningslinjer for prosjektet.
 5. Bidragsytere skal ha årlig rapport om prosjektet.
 6. Prosjektleder er hovedansvarlig for å finne finansiering til prosjektet i henhold til kontrakt.
 7. Årlig regnskap og rapport for prosjektet sendes Bistand for barn innen 1. februar. Revidert regnskap senest 1. september. Rapport skal omhandle samarbeidsforhold, en generell tilstandsbeskrivelse av prosjektet, hvor mange som omfattes av prosjektet, og antall bidragsytere til dette.
 8. Prosjektlederen innkalles til årlig prosjektledermøte arrangert av Bistand for barn. Billigst mulig reiseutgifter dekkes gjennom Bistand for barns budsjett.
 9. Prosjektleder har anledning til å søke om lotterimidler, primært til nyanskaffelser og investeringer i prosjektet.  Søknadsfrist for lotterimidler er 1. desember hvert år.
 10. Prosjektlederne har anledning til å søke om prosjektreise for å besøke prosjektene de leder. Gjennom Bistand for barns budsjett dekkes reise og en ukes rimelig innkvartering. Det ytes ikke støtte til kost eller tapt arbeidsfortjeneste. Søknadsfrist for prosjektreise er 1. desember hvert år.
Del med andre: