Om Bistand for barn

Tekst: Bistand for barn // Dato: 28-02-2012

Bistand for barn er Adopsjonsforums bistandsavdeling og hjelper mer enn 5000 barn hvert år. For oss står barnas beste i fokus, og gjennom nærhet og lokal kjennskap jobber vi kontinuerlig med å hjelpe barn på institusjoner, vanskeligstilte familier og lokalsamfunn.

Bistand for barn er til stede i syv land og koordinerer 14 forskjellige prosjekter – som alle sikrer bedre oppvekstsvilkår for barna i våre samarbeidsland. I tillegg til barnehjemsbarn, støtter vi også andre barn som vokser opp under ugunstige livsvilkår, enten i egen familie eller i fosterhjem. Eksempler på prosjekter er blant annet bedring av standarden på barnehjem, fosterhjem for hiv-positive barn, helsehjelp, fritidsaktiviteter samt yrkesopplæring for ungdom og gravide kvinner.

Finansiering
Årlig overføres mer enn 1 million kroner til prosjektene, og om lag 5000 mennesker berøres av vårt arbeid. Støtten går i hovedsak til «hjelp til selvhjelp», slik at barna kan stå godt rustet til å ta vare på seg selv og eventuelt sin familie i fremtiden. Bistand for barn legger vekt på at administrasjonskostnadene skal være så lave som mulig, og vi er stolt av at disse ikke har vært høyere enn rundt 9 prosent siden 2010.

Bistandsarbeidet er basert på frivillig innsats, og finansieres gjennom faste givere, bistandslotteriet og gaver fra adoptivforeldre. Vi har også tidligere hatt et samarbeid med Norad på to av våre prosjekter i Nepal og Etiopia.

Organisering
Bistand for barn er bistandsavdelingen i den norske adopsjonsforeningen Adopsjonsforum og ble opprettet som egen organisasjon i 2007. Adopsjonsforum mener det er rimelig å gi noe tilbake til barnas opprinnelsesland – som takk for adopsjonen. I flere samarbeidsland eksisterer det også en forventning om at vi skal støtte prosjekter eller barnehjem, for å kunne drive adopsjonsformidling derfra.

Bistandsarbeidet organiseres hovedsakelig som prosjekter. Prosjektene utvikles i tett samarbeid med lokale aktører med inngående kjennskap til lokalsamfunnets behov. Prosjektstyringen er i mange tilfeller delegert til frivillige prosjektledere eller ledes av Bistand for barns sekretariat.