Bistandsarbeidet i 2016

Tekst: Bistand for barn // Dato: 04-04-2017

Bistand for barn driver utstrakt hjelpearbeid i Adopsjonsforums samarbeidsland. Her er en liten oversikt over det som ble oppnådd i løpet av fjoråret.

Bistand for barn var forberedt på at også 2016 skulle bli vanskelig og planla deretter. Ved årets slutt ser det derimot ut som inntektsfallet som følge av færre adopsjons-søkere har stabilisert seg. Totalt gikk Bistand for barn med et overskudd på 22 958 kroner.

Vårt arbeid for barn i vanskelige livssituasjoner fortsatte. Det ble overført 129 000 kroner til sekretariatets fosterfamileprogram for hivsmittede barn i Etiopia, samt 42 000 kroner til jordskjelvrammede barn i Nepal. Ingen nye prosjekter ble godkjent i 2016, men det ble gitt en engangssum på 91 000 kroner til å dekke bistandsforpliktelser i Vietnam. Pengene gikk til mat, melk, gaver til barn med spesielle omsorgsbehov, medisiner, legehjelp og sykehusbehandling.

De frivillige prosjektlederne utgjør ryggraden i Adopsjonsforums bistandsarbeid, og samlet til sammen inn 814 000 kroner fra 220 faste givere. I alt ble ca. 655 000 kroner sendt til 14 prosjekter. Dette er en nedgang fra i fjor, som følger delvis av at noen prosjektledere sender større beløp litt sjeldnere.

Ved utgangen av året hadde avdelingen én ansatt; bistandskoordinator Terje Abusdal i 50 prosent stilling. Bistand for barn har nå til sammen 15 aktive prosjekter i 6 land.

Inntekter fra adopsjonssøkere

Bidragene fra adopsjonssøkerne til bistandsfondet er mer enn halvert siden 2014. Fondet ble etablert sommeren 2007 og skal i hovedsak finansiere Adopsjonsforums bistandsforpliktelser i samarbeidsland. Fram til 1. januar 2014 måtte alle nye adopsjonssøkere betale obligatoriske innskudd til fondet. Denne ordningen ble etter pålegg fra Bufdir endret til å bli frivillig. Som følge av færre søkere i prosess var det ventet at inntektsnedgangen ville fortsette også i tiden fremover. Derfor er det gledelig å se at disse innbetalingene økte fra 77 500 kroner i 2015 til 92 000 kroner i 2016.

Bistandslotteriet ble gjennomført i perioden mai–september 2016 av K. Aspelund AS – leverandør av lotterimateriell. Lotterirammen var på 40 000 lodd à kroner 25 – i alt 1 million kroner. Det ble solgt 26 500 lodd, og netto overskudd ble i alt på 410 407 kroner, som er satt av for bruk i 2017.

Annen aktivitet

Bruk av sosiale medier som Facebook har vært oppretthold, og er et viktig virkemiddel for å nå ut med informasjon om bistandsarbeidet. Antall følgere på vår Facebook-side var 1 583 personer ved utgangen av året.

Gjennomført/oppnådd i perioden:

  • Bistand for barn har nå til sammen 14 aktive prosjekter i 6 land.
  • Det ble samlet inn 814 000 kroner av frivillige prosjektledere gjennom 220 faste givere.
  • Det ble samlet inn 111 925 kroner til prosjekter ledet av sekretariatet fra 29 faste givere. I tillegg kom det inn 251 717 kroner fra adopsjonssøkere, lokalavdelinger og landklubber.
  • Det ble overført over 900 000 kroner til prosjekter i utlandet.
  • Det tradisjonsrike julemarkedet i Oslo ble arrangert i november og ga et overskudd på 14 239 kroner. I tillegg omsatte landklubbene for over 40 000 kroner på sine salgsbord til prosjekter i Colombia, Filippinene, Ecuador og Nepal.
  • Nettbutikken «Gaver med mening» hadde en omsetning på 30 501 kroner.
  • Lotteriet ble gjennomført våren 2016, og ga et netto overskudd på 410 407 kroner til bruk i 2017.
  • Bistand for barn bevilget lotterimidler for 154 000 kroner til tre ulike prosjekter drevet av frivillige. Det ble ikke bevilget midler til prosjektreiser.
  • Antall følgere på vår Facebook-side var 1 583 personer ved utgangen av året, og vårt elektroniske nyhetsbrev hadde pr 31/12-2016 nærmere 2600 abonnenter.

Vegen fremover

Antall prosjekter og samlet volum på bistandsarbeidet er påvirket av at vi fra 2014 ikke lenger mottar støtte fra Norad. På bakgrunn av dette har sekretariatet de siste årene faset ut fire av sine største prosjekter. Støtte til skolegang i Etiopia var det siste som ble avviklet.

Det vil i den nærmeste fremtid ikke være en prioritet å lete opp nye, langvarig forpliktende prosjekter, men heller støtte mer kortsiktige enkeltinitiativ som er positive for adopsjonssamarbeidet som gjøres i formidlingsavdelingen. I 2017 er det satt av 129 500 kroner til dette formålet.